ODBORNÁ ZPŮSOBILOST DOPRAVCE

Odborná způsobilost dopravce představuje jednu z podmínek pro udělení koncese pro provozování silniční dopravy velkými vozidly. Podmínka odborné způsobilosti je splněna, pokud je odborně způsobilý odpovědný zástupce podnikatele.

Odbornou způsobilost k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly prokazuje žadatel osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydává příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky. Osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování dopravy se pak předkládá příslušnému živnostenskému úřadu. Odborná způsobilost představuje soubor odborných znalostí, které se vztahují k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby, jakož i schopnost jejich uplatnění při provozování této dopravy.

U nákladní dopravy se prokazování odborné způsobilosti vztahuje na dopravu provozovanou vozidly nebo jízdními soupravami, jejichž největší povolená hmotnost přesahuje 3,5 tuny a na provozování mezinárodní silniční dopravy a kabotáže vozidly, nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny.

U osobní dopravy se prokazování odborné způsobilosti vztahuje na dopravu provozovanou vozidlem určeným pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Vyzkoušet test

Od 1. ledna 2015 je zavedena společná koncepce zkoušky odborné způsobilosti dopravce.

Ohledně této problematiky je třeba vycházet zejména ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a z dalších souvisejících vnitrostátních i mezinárodních předpisů. Udílení koncesí upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, tento zákon spadá do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, proto doporučujeme obrátit se s případnými dotazy, týkajícími se tohoto zákona, zakládání živností a koncesí, přímo na uvedené ministerstvo.

Zkouška z odborné způsobilosti dopravce

Zkouška je písemná, neveřejná a v českém jazyce.

Existují dva typy zkoušky:

  • pro provozování nákladní dopravy vozidly nebo jízdními soupravami, jejichž největší povolená hmotnost přesahuje 3,5 tuny a pro provozování mezinárodní nákladní dopravy a kabotáže také vozidly, nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny
  • pro provozování osobní dopravy velkými vozidly (vozidla určená k přepravě více než 9 osob včetně řidiče)

V jednom termínu může žadatel vykonat pouze jeden typ zkoušky. Obsahová náplň, tj. jednotlivé otázky pro tyto dva typy zkoušky se liší.

Zkouška se skládá z testu a případové studie.

Tato zkouška se provádí podle § 8a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, §§ 8 až 10 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 8 a přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009.

1) Test je tvořen celkem 60 otázkami tak, aby obsahoval otázky z každého z osmi oborů:

  1. Občanské právo
  2. Obchodní právo
  3. Sociální právo
  4. Daňové právo
  5. Obchodní a finanční správa podniku
  6. Přístup na trh
  7. Technické normy a technická hlediska provozu
  8. Bezpečnost silničního provozu

Celkem lze v testu dosáhnout 100 bodů. Z každého z oborů označených A, C, F, G musí test obsahovat minimálně 10 otázek, každá správná odpověď je hodnocena 2 body. Z ostatních oborů (B, D, E, H) obsahuje test celkem 20 otázek, přičemž každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem.

Každá otázka má 4 odpovědi, z nichž je právě jen jedna správná.

Pro úspěšné složení testu je třeba dosáhnout nejméně 50 % z celkového možného počtu bodů.

2) Případová studie je druhou částí zkoušky, při níž žadatel prokazuje schopnost praktického uplatnění svých znalostí. Jedná se o praktické cvičení, kdy žadatel u požadovaného druhu dopravy vyhodnotí zadanou přepravu z hlediska výběru vozidla, dokladů potřebných k přepravě, věku řidiče, organizace přestávek apod. U případové studie hodnotí zkušební komise správnost a úplnost přidělením bodů v rozmezí 0 až 100 bodů. Pro úspěšné složení případové studie je nutné dosáhnout nejméně 50 % z celkového možného počtu bodů.

Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“.

U zkoušky prospěl zkoušený, který úspěšně složil test a případovou studii a dosáhl nejméně 60 % z celkového možného počtu bodů za test a případovou studii. Pokud žadatel uspěl, vydá mu dopravní úřad příslušné osvědčení.

Opakování zkoušky je možné v libovolném termínu. Pokud zkoušený neprospěl, ale u některé části dosáhl alespoň 50 % bodů, opakuje pouze část, ve které neuspěl, avšak nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy takto neúspěšně skládal zkoušku. Po uplynutí této doby lze opakovat pouze celou zkoušku.

Pokud zkoušený neprospěl, a v obou částech dosáhl alespoň 50 % bodů, avšak nedosáhl 60 % z celkového možného počtu bodů, opakuje zkoušku tak, že sám zvolí, kterou část chce opakovat. Takto lze opakovat zkoušku nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy takto neúspěšně skládal zkoušku. Po uplynutí této doby lze opakovat pouze celou zkoušku.

Zkoušku provádí dopravní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele. Dopravními úřady jsou Magistrát hl. m. Prahy a krajské úřady. Těmto úřadům přísluší vypisování termínů, výkon zkoušky i její vyhodnocení.Děkujeme Vám za případné náměty k vylepšení testů adresované na emailovou adresu posta@mdcr.cz

Ministerstvo dopravy, odbor silniční dopravy