ODPOVĚDI NA ČASTO KLADENÉ DOTAZY K PROVOZU APLIKACE ELEKTRONICKÝCH TESTŮ

Výuka v autoškole

Vyučovací hodina v autoškole trvá 45 minut.

Výuku musíte absolvovat v učebně autoškoly.

V průběhu základní výuky musíte absolvovat minimálně 36 vyučovacích hodin výuky nebo v průběhu výuky podle individuálního studijního plánu musíte absolvovat minimálně 9 vyučovacích hodin konzultací pro ověření nebo doplnění vědomostí získaných samostudiem.

Výcvik v autoškole

V průběhu výcviku musíte absolvovat minimálně 28 vyučovacích hodin praktických jízd, z toho minimálně 1 vyučovací hodina musí být věnována nácviku chování v rizikových situacích, 2 vyučovací hodiny praktické údržby vozidla a 4 hodiny praktické zdravotnické přípravy.

Autoškola je Vám povinna vystavit průkaz žadatele o řidičské oprávnění, do kterého učitel průběžně zaznamenává Vaši účast na výcviku, včetně výcviku v řízení vozidla. Tento průkaz může být veden i v elektronické podobě, například formou aplikace. Při praktickém výcviku musíte mít průkaz žadatele o řidičské oprávnění vždy u sebe.

Po každém absolvovaném výcviku v řízení vozidla se musíte podepsat do knihy evidence o výcviku v řízení vozidla, která může být vedena i v elektronické podobě, podpis se v tom případě provede prostřednictvím podpisového skeneru nebo obdobného zařízení umožňujícího záznam podpisu v elektronické podobě.

První dvě vyučovací hodiny výcviku v řízení vozidla se provádí výcvikovým vozidlem na autocvičišti bez provozu ostatních vozidel, dalších 5 vyučovacích hodin v minimálním silničním provozu a dále 21 vyučovacích hodin ve středním silničním provozu, z toho minimálně 1 vyučovací hodina musí být věnována nácviku zvládání rizikových situací. Určitou část výcviku lze nahradil řidičským trenažérem.

V průběhu prováděné výuky a výcviku v autoškole vyžadujte, abyste za vynaložené finanční prostředky získali úroveň teoretických i praktických znalostí, dovedností a schopností pro úspěšné absolvování zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla.

Zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Na zkoušku Vás přihlásí autoškola až po absolvování všech vyučovacích hodin výuky i výcviku.

Zkouška je zpoplatněna 700 Kč, každá další případně opakovaná zkouška testem je zpoplatněna 100 Kč, z praktické jízdy 400 Kč.

Pokud neuspějete z testu, nemůžete pokračovat v další části zkoušky.

V průběhu zkoušky z praktické jízdy musíte vždy prokázat, že máte dostatečné znalosti, dovednosti a chování potřebné pro samostatnou a bezpečnou účast v praktickém silničním provozu.

Pokud neprospějete z některé zkoušky, nebo opakované zkoušky, můžete ji nejvýše 2x opakovat. Neuspějete-li ani při druhé opakované zkoušce, musíte se před další zkouškou podrobit nové výuce nebo výcviku, podle toho, v jaké části zkoušky jste neuspěli. Po absolvování nové výuky nebo výcviku smíte zkoušku, ve které jste neuspěli, opakovat nejvýše třikrát, maximálně však do doby 12 měsíců od první zkoušky testem. Neuspějete-li při opakovaných zkouškách, musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v autoškole v plném rozsahu.

Děkujeme Vám za případné náměty k vylepšení testů adresované na emailovou adresu posta@mdcr.cz

Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů